najväčší predajca nožov Kizlyar v ČR a na Slovensku

CZSKDE
Kategória
 
Výrobcovia
Informácie
O firmě Kizlyar
O firmě AiR Company
Typy čepelí
Typy výbrusu nožů
Typy záměrných křížů
Akcie / Zľavy
Nôž Kizlyar Striks
Nôž Kizlyar Striks
116,25 €
98,56 €
Viac... 
Články
Anonymní přispěvatel
Moje SVT40
Tomáš Schneider
Výroba Kizlyar - videa
 
Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky slúžia k tomu, aby obchodné vzťahy so zákazníkmi mali právne záväzný základ pre obe strany. Tieto podmienky vychádzajú z českého práva. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa týmito obchodnými podmienkami riadi.

Prodávajúci:
TechPort s.r.o.
Radniční 133/1
370 01 České Budějovice
IČ: 28087186 DIČ: CZ28087186
Zapísaná v OR Okresného súdu v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložke 16447

Kupujúci:
Kupujúci odovzdá pri zahájení obchodného vzťahu predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje. Právne vzťahy predávajúceho s koncovým používateľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

2. Bezpečnosť a ochrana informácií

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

3. Objednanie tovaru

Kupujúci urobí objednávku. Následne mu predávajúci zašle prostredníctvom e-mailu prehľad objednaného tovaru s uvedením druhu, množstva a ceny materiálu.

4. Storno objednávky

Objednávku možno stornovať e-mailom, prípadne telefonicky.

V prípade stornovania objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním.

Predávajúci je oprávnený stornovať objednávku v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom (alebo akúkoľvek zmenou v cenníku) zmenila cena dodávateľa tovaru. V takom prípade predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne. Predávajúci je tiež oprávnený stornovať objednávku, ak nebola platba za tovar vykonaná v stanovenom termíne. Platba zo strany zákazníka sa považuje za riadne uhradenú v prípade, že je najneskôr v deň splatnosti (uvedený na faktúre) riadne a úplne pripísaná na účet predávajúceho.

5. Reklamácie

Reklamácie sú vybavované štandardným spôsobom v súlade s legislatívou. Odporúčame zákazníkom venovať patričnú pozornosť prevzatiu tovaru s ohľadom na možné poškodenie a tým predísť prípadným nezrovnalostiam.

6.Platobné podmienky

Platba sa vykonáva (po odsúhlasení podmienok objednávky, ceny a termínu dodania) jedným z nasledujúcich spôsobov:
  1. vopred na bankový účet predávajúceho
  2. platba pri dodaní, tzv na dobierku
  3. hotovosti pri osobnom odbere

7. Dodacie podmienky

Tovar je expedovaný najmä podľa možností výrobcu, ďalej podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom termíne po prijatí objednávky. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie na požadované miesto a prevzatia. Tovar môže prevziať iba osoba k tomu oprávnená alebo osoba poverená. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom. Neprevezme kupujúci predmet plnenia z dôvodov ležiacich na jeho strane (napr. aj napriek dohodnutému termínu prítomná kupujúcim určená osoba alebo nie je schopný uhradiť kúpnu cenu, popr. Nie je schopný zložiť tovar), nesie kupujúci náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške.
Ceny sú uvedené na webových stránkach. Ceny sa môžu zmeniť v závislosti od množstva objednaného tovaru.
Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky - množstvo a neporušenosť obalov podľa priloženého dodacieho listu.
Ak je kupujúcim prevzatie zásielky potvrdené podpisom v dokladoch dopravcu, na dodatočné reklamácie neúplnosti alebo poškodenia dodávky nie je žiadny nárok.
Ak sa zásielka vráti ako nedoručená bez nášho zavinenia (pošta adresáta nenašla, nevyrozumela o uložení zásielky, zákazník zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, ap.), Odošleme zákazníkovi správu e-mailom so žiadosťou o informáciu, ako ďalej s jeho objednávkou naložiť. Odpoveď na túto výzvu očakávame v termíne 7 dní od odoslania správy.
Ak nás zákazník požiada o opätovné odoslanie zásielky, doúčtujeme k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné ako pri prvom odoslaní.
Opätovné odoslanie nedoručenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred.
Pokiaľ zákazník na našu výzvu v navrhnutom termíne neodpovie, objednávku stornujeme. V tomto prípade bude ďalší nákup zákazníka v obchode možný len po zaplatení tovaru vopred (prevodom alebo zloženkou). Ak platba prebehne v poriadku, toto platobné obmedzenie pre ďalšie objednávky zrušíme.

8. Doprava

V prípade individuálne spracovaných požiadaviek zákazníka môže byť predávajúcim doúčtovanie cena za dopravu podľa skutočne vynaložených nákladov.
Pri zasielaní tovaru na dobierku mimo SR je dobierkové vyberané v oficiálnej Menej daného štátu (takže napr na slovenskom platia zákazníci v EUR), pričom dopravca uplatňuje akt.kurz pre prevod medzi danou menou a EUR, preto sa môže dobierkové v takomto prípade trochu líšiť.

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci - koncový užívateľ má právo podľa § 53 ods 7 Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovar. Peniaze budú zaslané späť zákazníkovi, a to bankovým prevodom, alebo zloženkou najneskôr do 30 dní. Toto ustanovenie sa netýka tovar, ktoré bolo na želanie zákazníka samostatne upravené.

Podmienky pre vrátenie peňazí:
  1. Tovar musí byť neporušený v originálnom obale.
  2. Zákazník musí najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru doručiť predajcovia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.
  3. Vraciame Vám iba peniaze za tovar, nie poštovné a balné. V osobitných prípadoch môže byť cena vráteného tovaru znížená o náhradu dodatočných nákladov spojených s vrátením tovaru v prípade odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy.
  4. Tovar musí byť zaslaný iba bežnou balíkovou poštou, zásielky na dobierku nebudú prijaté.

10. Zodpovednosť za správnosť údajov

Vzhľadom na skutočnosť, že informácie uvedené na webových stránkach sú preberané od tretích strán a môžu preto obsahovať nepresnosti, nemôžeme bezvýhradne garantovať ich informačnú hodnotu. Nenesieme teda zodpovednosť za škody, ktoré by mohli vzniknúť použitím informácií z našich webových stránok.

11. Zákaznícka podpora

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii a v priebehu celého procesu obchodu Vám budeme nápomocní pri riešení prípadných problémov.

12. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Všeobecné podmienky reklamácie

Povinnosti kupujúceho
Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať jedným z nasledujúcich možností:
a) na e-mailovú adresu prevádzkovateľa
b) poštou na adresu prevádzkovateľa, pričom zásielku je nutné telefonicky alebo emailom oznámiť vopred (sme predajcovia zbraní a neznáme alebo neoznámene zásielky nepreberáme)

Kupujúci je povinný uviesť:
a) číslo objednávky
b) doložiť doklad o vlastníctve tovaru (faktúra, daňový doklad)
c) najvýstižnejší opis chýb a ich prejavov

Povinnosti predávajúceho
Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 10 pracovných dní a vyrozumie o tom kupujúceho e​​-mailom alebo telefonicky. Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.
Reklamácia uplatnená v záručnej dobe
všeobecné ustanovenia
Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka a vzťahuje sa na tovar, ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.
Ku každému tovaru je prikladaný dodací list (popr. faktúra, daňový doklad), ktorý môže slúžiť zároveň ako záručný, pokiaľ tento nie je priložený. Prevzatie tovaru a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje zákazník podpisom dodacieho listu. Pokiaľ nie je tovar osobne prevzatý, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, kedy tovar preberá od dopravcu.
Pokiaľ odberateľ zistí akýkoľvek rozdiel medzi dodacím listom a skutočne dodaným tovarom alebo neobdržal so zásielkou správne vyplnený dodací list, je povinný podať ihneď písomne ​​správu adresovanú na meno obchodníka, ktorý vyhotovil faktúru. Pokiaľ tak neurobí, vystavuje sa nebezpečenstvu, že mu prípadná neskoršia reklamácia nebude uznaná.

Záručné podmienky
a) Dĺžka záruky je uvedená na dodacom alebo záručnom liste, ak nie je, je poskytnutá štandardná záručná doba podľa zákona. Táto doba začína dňom vystavenia a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny sa záručná doba nepredlžuje. Zákazník dostane nový záručný list, kde bude uvedené nové i pôvodné výrobné číslo. Ďalšia prípadná reklamácia sa bude uplatňovať na základe tohto záručného listu.
b) Ak je závada opraviteľná u zákazníka či v autorizovanom servise, je tu bezplatne opravená, v opačnom prípade bude tovar vymenený na náklady servisného strediska. Tovar musí byť v pôvodnom obale v úplnom stave vrátane príručiek a ostatného príslušenstva. Ku každej položke musí byť pripojená kópia dodacieho listu a presný popis chýb a početnosť výskytu.
c) Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch: - Poškodenie tovaru pri preprave (nutné riešiť s dopravcom), - Neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním či obsluhou, použitím, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou, - Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii, - Tovar bol poškodený živlami, - Tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, - Tovar poškodený zapojením do siete nezodpovedajúcej príslušnej STN.

Reklamačné podmienky
Pri prevzatí tovaru je v záujme kupujúceho pozorne si prekontrolovať obsah zásielky, na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad. Podpísaním dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že tovar bol dodaný v poriadku.
Odporúčania pre preberanie zásielok:
Pri prevzatí tovaru je v záujme kupujúceho pozorne si prekontrolovať obsah zásielky, na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad. Podpísaním dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že tovar bol dodaný v poriadku.
Vzhľadom k tomu, že dopravu Vami objednaného tovaru vo väčšine prípadov zaisťuje tretia osoba, dodržujte nasledujúci postup: Pri dodaní tovaru si starostlivo skonrolujte stav tovaru. Ak je všetko v poriadku, potvrďte prevzatie tovaru podpísaním dodacieho (prepravného) listu. Jeho podpísaním vyjadrujete súhlas s tým, že tovar bol dodaný bez chýb a v množstve, ktoré je uvedené v dodacom liste. Ak má tovar akékoľvek vady v okamihu dodania alebo nesúhlasí množstvo, je nutné tieto skutočnosti poznamenať na dodacom (prepravnom) liste. Keď je tovar poškodený, môže kupujúci prevzatie odmietnuť.
Pokiaľ nebudú zaznamenané informácie o škode na dodacom (prepravnom) liste, nebude začaté reklamačné konanie.
Najpredávanejšie
1.Črienky CZ 50/70 classic + logo
2.Črienky Walther PPK + logo
3.Črienky CZ 50/70 classic
4.Črienky CZ 82/83
5.Črienky CZ 75/85
6.Črienky Walther PPK
7.Nôž Kizlyar Scorpion M hand
8.Padáková šnúra PARACORD 550 blue
9.Nôž Kizlyar NSK Sterkh
10.Črienky CZ 24/27
Akcie / Zľavy
Nôž Kizlyar Biker-2 black SRT Z50
Nôž Kizlyar Biker-2 black SRT Z50
88,33 €
68,25 €
Viac...